Elfelejtett jelszó
Híreink
 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen felhasználási feltételek (ÁSZF) jelentik az Ön, mint Felhasználó és a Superwebaruhaz.hu üzemeltetője, mint Üzemeltető között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a rendszer használatára vonatkozóan.

Üzemeltető: Superwebáruház, Adószám: 66512330-1-24, Elérhetőség: contact@superwebaruhaz.hu

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket! Amennyiben igénybe kívánja venni a Superwebaruhaz.hu által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

Amennyiben valamely Felhasználó az ÁSZF vagy a szabályzat rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, adatait és feltöltött anyagait előzetes felszólítás nélkül töröljük. A feltételek elfogadásával a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt bárminemű kártérítési igénytől.

A regisztráció során a jelen szerződés elfogadását jóváhagyó jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével a Felhasználó szerződést köt az Üzemeltetővel, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A felek együttműködése eltérő írásos megállapodás hiányában kizárólag az itt ismertetett feltételekkel történik.

Felek a szerződést határozatlan időre kötik.

1. Szerződés tárgya

Az Üzemeltető a Felhasználó részére webáruház  és tartalomkezelő rendszert biztosít (továbbiakban Webáruház), melyen a Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit, vállalkozását.
A Felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy 

  • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
  • gazdálkodó szervezet képviselője;
  • és mindig a saját vagy a képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál;
  • a mindenkor hatályban lévő törvényi szabályozás alapján jogosult webáruház üzemeltetésére

 

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, illetve a szolgáltatásból kizárni, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok valótlan elemeket (is) tartalmaznak.

2. Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

Az Üzemeltető a Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben hivatkozott Webáruház felhasználási jogát. 

Az Üzemeltető a rendszer felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal, szintúgy nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért. A Felhasználók által közzétett hirdetésekért, bannerekért, linkekért, képekért és egyéb tartalmakért, valamint ezek esetleges jogi következményeiért, a rendszerben felmerülő egyéb jogsérelemért az Üzemeltető semmiféle jogi következményt nem vállal. A rendszert mindenki saját felelősségére használja. A tartalom hiányosságaiból vagy a rendszer leállásából, meghibásodásából származó közvetett vagy közvetlen károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Felhasználók által forgalmazott termékekért, azok minőségéért felelősséget az Üzemeltető nem vállal.

Teljesítés során az Üzemeltető alvállalkozót vehet igénybe.

3. Felhasználó jogai és kötelezettségei

A Felhasználó köteles az Üzemeltető szerződésszerű teljesítését elfogadni. A Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést az Üzemeltető részére biztosítani.

A Felhasználóhoz webáruházában megtalálható termékek feltöltése, adminisztrálása a Felhasználó feladata. Az Üzemeltető a Felhasználó webáruházában történő értékesítésben  nem vesz részt, nincs kapcsolata a vásárlóval, azzal kizárólag a Felhasználó áll szerződésben.

A webáruházban kínált termékek (vagy szolgáltatások) valódiságával, minőségével kapcsolatban és az adásvétel tekintetében kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A webáruházban folytatott tevékenységhez kapcsolódó jogviták rendezése csak és kizárólag a Felhasználó és a vevő, illetve a Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

A Felhasználó minden esetben köteles valamennyi, az adásvételre, webáruház üzemeltetésre, elektronikus kereskedelmi tevékenységre vonatkozó törvényi kötelezettségének (aktuális cégadatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok helyes feltüntetése, az elállási és garanciális jogok közzététele, ÁSZF feltüntetése, adatvédelmi irányelvek feltüntetése, stb.) eleget tenni, valamint az adataiban történő esetleges változásokat a Webáruház adminisztrációs felületén beállítani.

A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az elektronikus levelezés szabályaival.

Karbantartás és fejlesztés céljából az Üzemeltető jogosult a Felhasználó Webáruházába és annak adminisztrációs felületére bejelentkezni. 

A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a feltöltendő fotóval (szöveggel) szabadon rendelkezik, azzal senkinek a szerzői, vagy személyiségi jogait nem sérti. Tudomásul veszi, hogy sérelem esetén a feltöltött fotó, szöveg, törlésre kerül, és az ezzel okozott károkat meg kell térítenie, és a hatóságok előtt helyt kell állnia.

4. Szerzői jogok

A Superwebáruház bármely részének (kódrészletek, grafikai elemek, lapelrendezések, működési folyamatok) másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva.

Tilos a lap teljes egészének ill. részeinek másolása, feldolgozása és további felhasználása az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül. A fent említett weblapon található tartalmak jogtalan felhasználása esetén elemenként 40 000 Ft/nap kötbért számolunk fel. Hatósági eljáráskor ezt a díjszabást vesszük figyelembe.

Az esetlegesen szerzői jogainkat sértő másolás tényét ügyvéddel és közjegyzői tanúsítással bizonyítjuk és szerzői jogsértésként számlázzuk ki.

5. Meghatalmazás domain átirányítások kezelésére

Ha a webáruház a Felhasználó Ön tulajdonában lévő domainről fut, a rendszer használatával a Felhasználó elfogadja azt, hogy az Üzemeltető elvégezze a domainel kapcsolatban azokat az átirányításokat, melyekre lehetősége van és a rendszer megfelelő működéséhez szükségesek.

6. Ügyfélkapcsolati adatok

A superwebaruhaz.hu meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött, mely során a Felhasználónak információkat kell megadnia. A regisztráció során az Üzemeltető tudomására jutott adatokat szigorúan csak ügyfélkapcsolat címén csak ügyfélkapcsolatra használhatja, a Felhasználó jóváhagyása nélkül harmadik fél számára nem teszi közzé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Minden egyéb kérdésben az Adatvédelmi Szabályzat a mérvadó.

7. Statisztikai célú adatgyűjtés

A rendszer a látogatásokról, forgalomról, felhasználói viselkedésről statisztikai adatokat gyűjt az esetleges hibák kijavítása, a minőség javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezeket az adatokat a vevők által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

8. Jogsértés és jogorvoslat

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni adatai kezelésével kapcsolatban, valamint ahhoz hogy jelezze, ha adatainak kezelése bármilyen formában jogsértő. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

9. Számlázás

Az Üzemeltetőtől igénybe vett díjköteles szolgáltatásokról minden esetben elektronikus számla készül.

10. A szolgáltatás megszűnése

Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés határozatlan időre szól, a Felhasználó a szolgáltatásokat bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az Üzemeltető azonnali hatállyal, de legkésőbb a felmondás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az összes szolgáltatást és azok elérhetetlenné válnak.

A szolgáltatás felmondása esetén a már kifizetett szolgáltatási díj nem kerül visszautalásra.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokból azonnal és értesítés nélkül kizárja azokat, akik félreérthető, megtévesztésre alkalmas vagy megbotránkoztatást keltő információkat tesznek közzé, akik nem tesznek eleget a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek, akik a látogatókat becsapják vagy megkárosítják.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatásokból azonnal és értesítés nélkül kizárja azokat, akik oldalain erőszakos, uszító tartalmat jelenítenek meg vagy bármilyen, a Superwebáruház jó hírnevét rontó tartalmat jelenítenek meg.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy szolgáltatást 5 munkanapos határidővel indoklás nélkül felmondja. Az Üzemeltető indoklás nélküli felmondása esetén a Felhasználó egyenlegére feltöltött, időarányosan fel nem használt összeget az Üzemeltető a Felhasználó részére visszafizeti. Kivételt képeznek ez alól az Üzemeltetői promóciós programjai (pl. ajánló program) révén jóváírt összegek.

Amennyiben a webáruház törlésre került, a Felhasználó kártérítésre nem jogosult, a webáruházba feltöltött adatait nem követelheti.

Előfizetéses csomagokban a szolgáltatás blokkolásra kerül, amennyiben a szolgáltatás díja határidőben nem kerül kiegyenlítésre. Az esedékes bérleti díj meg nem fizetésétől számított 60. napon túl a szolgáltatás megszűnik, a webáruház törlésre kerül. A szerződés megszűnése nem mentesíti a Felhasználót a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítése alól.

11. Reklámfelület, előfizetéses csomagok

A feltöltött webáruházak reklámfelületével az Üzemeltető szabadon rendelkezik, de havi előfizetési díjas csomagokban nem jelenít meg reklámot. Díjcsomag-váltás csak kisebbről nagyobb csomagra lehetséges, visszafelé nem (azaz az egyszer már reklámmentesített webáruházak az ingyenes csomagba nem visszahelyezhetőek.)

A rendszerbe feltöltött egyenleg fel nem használás esetén vissza nem téríthető.

Két vagy több áruház között a feltöltött egyenleg nem átruházható.

Előfizetéses csomagokban a szolgáltatás blokkolásra kerül, amennyiben a szolgáltatás díja határidőben nem kerül kiegyenlítésre. Az egyenlegre minimálisan feltölthető összeg 5.000 Ft

A Felhasználó elfogadja, hogy forgalmazott termékei az onlinerendeles.com oldalon is megjelennek.

12. Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására; a módosításról a Felhasználót az általa megadott kapcsolati email címen elektronikus levélben értesíti. A módosítást követően a szolgáltatások használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A webáruházat üzemeltető Felhasználó elfogadja, hogy a webshop szoftverrel kapcsolatos módosításokról, fejlesztésekről az üzemeltető emailben tájékoztassa.

Az Üzemeltetőnek és a Felhasználónak meg kell tennie mindent azért, hogy tárgyalások útján rendezzenek minden közöttük felmerülő, a szolgáltatással vagy a szerződéssel kapcsolatos nézeteltérést vagy vitát. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. 

Amennyiben a felek vitás kérdéseket nem tudják rendezni, alávetik magukat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének és tudomásul veszik, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért az Üzemeltető nem felel. Egyéb esetben a felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az Üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező békéscsabai székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés nyelve a magyar, a megkötött szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja. A Felhasználó a regisztráció során elfogadja a szerződést az Üzemeltető honlapján lévő űrlap kitöltésével és elküldésével, amely egyben a Felhasználó részéről a szolgáltatások megrendelésének, az Üzemeltető szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben a Felhasználónak a feltételek tartalmával kapcsolatban kérdései vannak vagy azokkal nem ért egyet, az alábbi címen jelezheti a   címen

 

Letöltés (PDF)