Az adatkezelési tájékoztató a Onlinex Solutions Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em 7., adószám: 26701581-1-04, cégjegyzékszám: 04-09-014868), mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.superwebaruhaz.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:

Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em 7.
E-mail cím: contact@superwebaruhaz.hu

Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A weboldal üzemeltetése során a Felhasználó alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Vállalkozás székhelye (amennyiben megegyezik az egyéni vállalkozó lakcímével)
Email cím
Regisztráció biztosítása Az adatok törlésének kérelméig.
Email cím (amennyiben megegyezik az egyéni vállalkozó magánemail címével) Elfelejtett jelszó újraküldése,
DEMO webáruház elküldése emailben
Az adatok törlésének kérelméig
Név, Cím, Email cím, Üzenet Egyedi fejlesztési igény kérése esetén Az adatkezelési cél teljesüléséig, azaz a kiküldött ajánlat elutasításáig.
Az ajánlat elfogadása esetén a szerződéses kapcsolat lezárásáig.
Email cím (amennyiben megegyezik az egyéni vállalkozó magánemail címével) Emailes értesítések kiküldése a webshopban leadott rendelésekről, értékelésekről. Tájékoztató emailek egyenleg állásáról, rendszerrel kapcsolatos újdonságokról, teendőkről. Az adatok törlésének kérelméig vagy a webáruház törléséig

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

A www.superwebaruhaz.hu szerver hátterét a MikroVPS biztosítja (Neve: MikroVPS Kft. Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A, email cím: support@mikrovps.hu).

Cookie-k

A www.superwebaruhaz.hu weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Superwebaruhaz.hu, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását

.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

Külső szolgáltatók adatfelvétele:

A www.superwebaruhaz.hu kódjai a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak.

Egy ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb statisztikai adatainak független mérését (Google Analytics) Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá.

Elérhetőség: www.google.com.

Felhasználói adatok tárolása

Szolgáltató szolgáltatása (webáruház kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges felület biztosítása) megköveteli, hogy a Felhasználók által üzemeltett webáruházba regisztráló természetes személyek regisztráció során megadott személyes adatait Szolgáltató a tárhelyén tárolja. Ez esetben Szolgáltató a Felhasználó adatfeldolgozójának minősül, az adatokkal önállóan nem rendelkezik és a következő feltételekkel jár el:

A felhasználói adatbázisban Szolgáltató a felhasználói nevet, az érintett jelszavának titkosított kódját, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, számlázási címét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori és rendelés leadásánál használt IP címét tárolja el. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az érintett Felhasználó általi azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz, azaz Szolgáltató szolgáltatásának maradéktalan működéséhez.

A megadott adatok többségének módosítását Felhasználó Webáruházának felületén el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését kifejezetten az érintett, vagy Felhasználó kezdeményezheti.

Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Szolgáltató az adatfeldolgozás során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Szolgáltató az általa feldolgozott személyes adatokat külön erre a célra kialakított, jelszóval és jól körbehatárolt hozzáférési jogosultsággal védett szervereken tárolja, valamint ugyancsak jelszóval védett kliensgépeken kezeli. Az így kiépített informatikai rendszer, hálózat és abban alkalmazott informatikai eszközök egyaránt védelmet nyújtanak a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

A Felhasználó jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt személyes adatokról.
Kérése esetén tájékoztatjuk:

 • a kezelt adatokról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.
Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Felhasználót.

Adatok törlése, helyesbítése, zárolása

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.

A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet a számvitelről szóló törvény szerint számviteli bizonylatként 8 évig meg kell őriznünk a törvényi előírás alapján.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Felhasználót. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.

Ha az adatot a Felhasználó hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Felhasználó jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. A módosítás annak a www.superwebaruhaz.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a www.superwebaruhaz.hu használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017. július 5. napjától érvényes.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: Letöltés (PDF)